Agrochema trąšos

Privātuma politika

SIA “AGROCHEMA LATVIA”

PRIVĀTUMA POLITIKA

I. Vispārīgie noteikumi

1. SIA “Agrochema Latvia” (turpmāk tekstā – Uzņēmums) tiecas aizsargāt personu privātumu un respektēt to tiesības, tādēļ šajā Privātuma politikā skaidri un pārskatāmi ir noteikti Uzņēmuma piemērotie informācijas vākšanas un izmantošanas principi, kā arī cita informācija par Uzņēmuma politikām un principiem personas datu aizsardzības nodrošināšanai. Uzņēmums norāda, ka šī politika neattiecas uz gadījumiem, kad personas pārlūko citu uzņēmumu tīmekļa vietnes vai izmanto trešo pušu pakalpojumus, lai izveidotu savienojumu, izmantojot Uzņēmuma tīklu.

2. Uzņēmums, apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 2016/679 (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma un citu saistīto tiesību aktu prasības. Privātuma politikā lietotie termini ir jāsaprot tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā.

3. Šī Privātuma politika attiecas uz personas datu aizsardzības nodrošināšanu attiecībā uz personām – topošajiem darbiniekiem un klientiem, tai skaitā potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem (turpmāk tekstā –Personām vai Datu subjektiem).

4. Personas tiek aicinātas rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai pareizi izprastu Uzņēmuma pieeju un praksi attiecībā uz Personas datiem un to, kā Personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti.

5. Datu pārzinis – Uzņēmums, juridiskā adrese: Iecavas pagasts, Bauskas novads LV-3913, e-pasta adrese: agrochema@agrochema.lv.

II. Personas datu apstrādes mērķi, personas datu vākšana, to glabāšanas termiņš un apstrādes pamats

6. Datu apstrādes mērķi:

6.1. Tiešais mārketings (jaunumu un piedāvājumu sūtīšana).

6.1.1. Uzņēmums izmanto un apstrādā personas datus tiešā mārketinga nolūkos tikai tad, ja Personas ir devušas savu piekrišanu. Piekrišanu Personām noderīgu tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanai var apstiprināt, reģistrējoties Klienta pašapkalpošanās sistēmā un/vai mājaslapā (kā arī Uzņēmuma izveidotajās reģistrācijas veidlapās un līgumos). Piekrišanā norādītie Personas dati tiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, t.i. tiks veikta profilēšana. Izsakot piedāvājumus klientiem, Uzņēmums var izmantot automatizētu Personas datu analīzi – Uzņēmums var grupēt un analizēt klientu datus, pamatojoties uz to sniegtajiem datiem par tiem aktuālajām preču kategorijām. Uzņēmuma veiktajām profilēšanas darbībām nav nekādas juridiskas vai cita veida būtiskas ietekmes uz Datu subjektiem.

6.1.2. Tiešā mārketinga nolūkos tiek apstrādāti šādi Personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese, informācija par klientiem aktuālām preču kategorijām.

6.1.3. Personas dati, kas norādīti 6.1.2.punktā tiek vākti un apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Lai saņemtu jaunumus/piedāvājumus, Personas sniedz piekrišanu, norādot savu kontaktinformāciju atkarībā no tā, kādu informāciju un kā to vēlas saņemt.

6.1.4. Tiešā mārketinga nolūkos apstrādāto Personas datu glabāšanas laiks ir 5 gadi. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja Personas dati tiek izmantoti vai var tikt izmantoti kā pierādījums vai informācijas avots pirmstiesas vai citā izmeklēšanā, tai skaitā Datu valsts inspekcijas veiktajā izmeklēšanā, civillietā, administratīvajā vai krimināllietā, vai citos likumā noteiktajos gadījumos. Šajā gadījumā Personas datus var glabāt tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šiem datu apstrādes nolūkiem, un tie nekavējoties jāiznīcina, kad tie vairs nav nepieciešami.

6.1.5. Datu subjektam ir tiesības, nenorādot iemeslus, iebilst vai jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu tā Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanai, ja tas attiecas uz šādu tiešo mārketingu:

6.1.5.1. Noklikšķinot uz saites “atteikties no jaunumu izdevuma” biļetena beigās un/vai tīmekļa vietnē (ja tāda tehniska iespēja ir pieejama);

6.1.5.2. Rakstot uz e-pastu: agrochema@agrochema.lv vai zvanot uz: +371 630 30717;

6.1.5.3. Ieejot savā „Agrochema klientu kontā“ Uzņēmuma mājaslapā un atsaucot piekrišanu;

6.1.5.4. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

6.2. Loterijas/spēles uzvarētāju noteikšanai.

6.2.1. Uzņēmums izmanto un apstrādā Personas datus loterijas/spēļu uzvarētāju noteikšanai tikai tad, ja Personas piedalās organizētajās izlozēs/spēlēs un tādēļ ir devušas savu piekrišanu izložu/spēļu noteikumos noteiktajā kārtībā.

6.2.2. Piedaloties izlozēs/spēlēs, Personas sniedz Uzņēmumam šādu informāciju: vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

6.2.3. Uzņēmums izmanto Personu sniegtos Personas datus loterijas/spēles uzvarētāja noteikšanai, kā arī saziņai ar laimētājiem, tai skaitā, lai sniegtu atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

6.2.4 Uzņēmums apstrādā Personas datus uz piekrišanas tiesiskā pamata.

6.2.5. Loterijas/spēles organizēšanai un norisei nepieciešamos datus Uzņēmums apstrādā un glabā tik ilgi, kamēr Personas piedalās šādā loterijā/spēlē un 1 mēnesi pēc loterijas/spēles perioda beigām. Uzņēmums glabā loterijas/spēles uzvarētāja personas datus trīs gadus. Šo termiņu var pagarināt, ja Personas dati tiek izmantoti vai var tikt izmantoti kā pierādījums vai informācijas avots pirmstiesas vai citā izmeklēšanā.

6.2.6. Personām ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, rakstot uz e-pastu agrochema@agrochema.lv vai zvanot: +371 630 30717.

6.2.7. Piekrišanas atsaukšana neietekmē Personas datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas. Piekrišanu var atsaukt, sazinoties pa norādītajiem kontaktiem vai citā Personai ērtā veidā.

6.3. Lojalitātes programmas īstenošanai

6.3.1. Personas, kas piedalās Lojalitātes programmā, uztic Uzņēmumam savus personas datus un piešķir tiesības tos apstrādāt Lojalitātes programmas noteikumos paredzētajā apjomā, veidā un mērķiem. Lai piedalītos Uzņēmuma lojalitātes programmā, Personām ir jāiepazīstas ar Privātuma politiku un jāpiekrīt Lojalitātes programmas noteikumiem.

6.3.2. Uzņēmums informē, ka Lojalitātes programmas ietvaros tiek vākti un apstrādāti šādi Personas dati:

6.3.2.2. vārds;

6.3.2.3. uzvārds;

6.3.2.4. telefona numurs;

6.3.2.5. e-pasta adrese;

6.3.2.6. dati par veiktajiem pārdošanas apjomiem un par tiem nopelnītajiem punktiem;

6.3.2.7. informācija par piešķirtajām balvām.

6.3.3. Piedaloties Lojalitātes programmā, dalībnieks brīvprātīgi piekrīt savu Personas datu apstrādei, kā arī piekrīt ievērot Lojalitātes programmas noteikumus un iepazīties ar Privātuma politiku. Šie Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu.

6.3.4. Ja Personas neievēros Privātuma politiku, nesniegs datus vai pārtrauks datu apstrādi, tas nozīmēs, ka Personas nevarēs piedalīties Uzņēmuma lojalitātes programmā un Uzņēmums nespēs nodrošināt visas Lojalitātes programmas priekšrocības un ieguvumus.

6.3.5. Lojalitātes programmas īstenošanas nolūkā Personas dati tiks apstrādāti visu Dalībnieku dalības Lojalitātes programmā laiku un tiks glabāti ne ilgāk kā trīs gadus no pirkuma darījuma pēdējās dienas. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja Personas dati tiek izmantoti vai var tikt izmantoti kā pierādījums vai informācijas avots pirmstiesas vai citā izmeklēšanā, tai skaitā Datu valsts inspekcijas veiktajā izmeklēšanā, civillietā, administratīvajā vai krimināllietā, vai citos likumā noteiktajos gadījumos. Šajā gadījumā Personas datus var glabāt tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šiem datu apstrādes nolūkiem, un tie nekavējoties jāiznīcina, kad tie vairs nav nepieciešami.

6.4. Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistīto datu apstrādes mērķis (“Agrochema klientu pašapkalpošanās“).

6.4.1. Lai izmantotu Agrochema klientu pašapkalpošanos (turpmāk tekstā – Klienta pašapkalpošanās), Datu subjektam jāiepazīstas ar Pašapkalpošanās noteikumiem, šo Privātuma politiku un jāizsaka piekrišana informācijas sniegšanai rakstiski vai elektroniski Klienta pašapkalpošanās kontā. Ja klients neiepazīstas ar augstākminētajiem dokumentiem un neizsaka savu piekrišanu, viņš nevar izveidot kontu Klienta pašapkalpošanās sistēmā. Klienta pašapkalpošanās sistēma nodrošina klientam aktuālu informāciju un dokumentus, piemēram, līgumus, pasūtījumus, norēķinu vēsturi, elektroniskos PVN rēķinus, parādus u.c. Šajā gadījumā Datu subjektam norādītie dati tiek sniegti Klienta pašapkalpošanās kontā, pamatojoties uz piekrišanu konta izveidei (reģistrējoties). Uzņēmums informē, ka Klienta pašapkalpošanās sistēmā tiek vākti un apstrādāti šādi Personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, kontaktinformācija, tajā skaitā lietotāja(-u) pieslēgšanās vārds(-i), e-pasta adrese (-es), adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs, finanšu dati, piemēram, norēķinu kontu numuri, bankas rekvizīti, citi līgumos un PVN rēķinā norādītie dati, kurus Uzņēmumam ir tiesības apstrādāt, pamatojoties uz līguma izpildi un lai izpildītu juridiskos pienākumus, kas attiecas uz Uzņēmumu.

6.4.2. Klienta pašapkalpošanās laikā informāciju var sniegt pats klients vai klienta (juridiskas personas) uzņēmuma vai organizācijas pārstāvis pēc tam, kad ir nodrošināta piekļuve. Ja informācija ir nodota Klienta pašapkalpošanā klienta (paša klienta vai viena no viņa pārstāvjiem, kuram ir pieeja) vārdā un ir strīds par šādas informācijas pareizību, klientam ir jāprecizē situācija un jāinformē Uzņēmums. Uzņēmums neuzņemas atbildību par saturisko informāciju, kas sniegta klienta vai viņa pārstāvja vārdā. Klienti ir atbildīgi par to, lai šādu datu apstrādei būtu likumīgs pamats un leģitīms mērķis. Uzņēmums neuzņemas atbildību par informācijas saturu, ko Klients ievada, ievieto vai izveido, piesakoties savā Klientu pašapkalpošanās kontā.

6.4.3. Ja pieeja Klienta pašapkalpošanās kontam tiek piešķirta vairākiem lietotājiem, tad daļa no Klienta pašapkalpošanās sistēmā ievadītajiem personas datiem par produktu iegādi var būt pieejami organizācijas(-u) sistēmas administratoram(-iem) un citām Klienta norādītajām personām, kuras Klients norādījis produktu iegādes brīdī. Uzņēmums nav atbildīgs par klientu iekšējiem procesiem, un tas neietilpst šīs politikas darbības jomā.

6.4.4. Tāpat kā jebkurš cits mākoņdatošanas vietnes operators, Uzņēmums vāc noteiktus datus, lai nodrošinātu Klienta pašapkalpošanās vietnes pareizu darbību un piekļuves likumību. Tas ietver šādus datus, kas saistīti ar klienta konta izveidi un administrēšanu:

  • IP adrese, kas savienojas ar Uzņēmuma tīmekļa vietnēm un izmanto Uzņēmuma produktu (-us);
  • informācija par interneta pārlūkprogrammas veidu un versiju;
  • tehniskā informācija, piemēram, operētājsistēma, ierīce (ja iespējams, ID numurs un konfigurācijas informācija), valodas izvēles un valsts iestatījumi, apmeklēto URL saraksts;
  • lietotāja pieteikšanās vārds (-i) un parole (-es), lai veiktu meklēšanu starp mūsu produktiem vai tīmekļa vietnē (-ēs);
  • datu lietojuma informācija, piemēram, cik daudz servera resursu bija nepieciešams viena lietotāja sesijai, lai uzlabotu servera veiktspēju vai saistīto resursu veiktspēju;
  • daži klienta dati var būt ietverti kļūdu ziņojumos vai brīdinājumos.

6.4.5. Uzņēmums nevāc un neizmanto datus no trešajām personām tīmekļa vietnēs vai Klienta pašapkalpošanās sistēmā. Tomēr Uzņēmuma tīmekļa vietnes saņem informāciju no sociālajiem tīkliem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, Facebook, LinkedIn, Google, ja izmantojat to pakalpojumus, lai izveidotu savienojumu ar Uzņēmuma tīmekļa vietni. Uzņēmums nav atbildīgs par trešo personu sniegto pakalpojumu privātuma praksi. Klientiem ir jāpārskata savas konfidencialitātes politikas un iestatījumi (piemēram, Google, LinkedIn, Facebook un citām vietnēm, ar kuru palīdzību tie izveido savienojumu).

6.4.6. Klients var jebkurā laikā atteikties no Klienta pašapkalpošanās konta, veicot Klienta pašapkalpošanās sistēmā norādītās darbības vai sazinoties ar Uzņēmumu pa e-pastu: agrochema@agrochema.lv.

6.4.7. Gadījumā, ja klienti izvēlas paroles, kas ļauj klientiem izmantot noteiktas Klienta pašapkalpošanās funkcijas, klienti ir atbildīgi par paroļu konfidencialitātes saglabāšanu. Uzņēmums lūdz klientus neatklāt un neizpaust paroles trešajām personām.

6.4.8. Personas dati, kas saistīti ar līguma noslēgšanu un izpildi, tiks apstrādāti 10 gadus. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja Personas dati tiek izmantoti vai var tikt izmantoti kā pierādījums vai informācijas avots pirmstiesas vai citā izmeklēšanā, tai skaitā Datu valsts inspekcijas veiktajā izmeklēšanā, civillietā, administratīvajā vai krimināllietā, vai citos likumā noteiktajos gadījumos. Tādā gadījumā personas datus var glabāt tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šiem apstrādes nolūkiem, un tos jāiznīcina, kad tie vairs nav vajadzīgi.

6.5. Atbilžu un informācijas sniegšanai Personām.

6.5.1. Gadījumā, ja Personas iesniedz pieprasījumu, izmantojot Uzņēmuma tīmekļa vietni, saziņas e-pastu vai tālruni, lai pareizi atbildētu uz pieprasījumu, Uzņēmums vāc un apstrādā šādus datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, norādīto tēmu un/vai komentāru, citus dokumentus un/vai datus, kas jāsniedz kopā ar pieprasījumu: piem. pirkuma čeka informācija, fotogrāfijas.

6.5.2. Gadījumos, kad Personas sazinās ar Uzņēmumu vai interesējas par Uzņēmuma darbībām Uzņēmuma oficiālajos sociālo tīklu kontos (Facebook, LinkedIn, Instagram) vai sistēmas oficiālajā Youtube kontā, Uzņēmums vāc un apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, ieraksts, komentāri, ieraksta koplietošana, vai ir par konkrēto informāciju nospiests “Patīk” un “seko” Uzņēmuma sociālā tīkla kontā, informācija par to, kad tika sākts sekot vai tika nospiests “Patīk“ Uzņēmuma sociālā tīkla kontam, informācija par reakcijām uz ierakstiem, foto, ziņām, ziņas saņemšanas laiks, ziņa saturs, ziņu pielikumi, atbilde uz ziņu, atbildes uz ziņu laiks, informācija par dalību Uzņēmuma pasākumos.

6.5.3. Šie Personas dati tiek apstrādāti: 1.) pamatojoties uz Personu piekrišanu savās darbībās un/vai konta izveidē (reģistrācijā), 2.) lai izpildītu Datu pārzinim piemērojamo juridisko pienākumu; 3.) Datu pārziņa leģitīmajās interesēs, t.i., analizēt un apstrādāt pieprasījumus, pretenzijas, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, apkalpot klientus.

6.5.4. Datu glabāšanas laiks: 12 mēneši. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja Personas dati tiek izmantoti vai var tikt izmantoti kā pierādījums vai informācijas avots pirmstiesas vai citā izmeklēšanā, tai skaitā Datu valsts inspekcijas veiktajā izmeklēšanā, civillietā, administratīvajā vai krimināllietā, vai citos likumā noteiktajos gadījumos. Šajā gadījumā Personas datus var glabāt tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šiem datu apstrādes nolūkiem, un tie nekavējoties jāiznīcina, kad tie vairs nav nepieciešami.

6.5.5. Uzņēmums izmanto personas datus tikai, lai pareizi un objektīvi izskatītu Personu pieprasījumus, sniegtu Personām nepieciešamo informāciju, atbildētu uz Personu jautājumiem, risinātu Personu pieprasījumus vai prasības, konsultētos. Uzņēmums var arī analizēt pieprasītos datus, lai uzlabotu Uzņēmuma darbības un Personām sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Personu viedokli un ieteikumus.

6.5.6. Uzņēmums savā sarakstē ar Personām informāciju neizpauž. Taču, ja pieprasījums vai pretenzija no Personas tiek saņemta publisko komentāru veidlapās interneta vietnēs vai sociālo tīklu komentāros, Uzņēmums patur tiesības sniegt atbildi/komentāru tādā pašā formā, kādā tika saņemts pieprasījums.

6.5.7. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Personas datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, Uzņēmums iznīcinās vai uzticami un neatsaucami depersonalizēs Personas datus, cik drīz vien iespējams, saprātīgā termiņā, kas nepieciešams šādas darbības veikšanai. Uzņēmums nevarēs izpildīt šo prasību, ja pieprasījums tiks veikts, izmantojot tīmekļa vietnes/sociālo tīklu kontus, kurus Uzņēmums nepārvalda.

6.6. Personāla atlase (personas, kas pretendē uz vakancēm Uzņēmumā).

6.6.1. Personāla atlases nolūkos Datu pārzinis apstrādā Personas datus, ko brīvprātīgi iesniegušas personas, kuras pretendē uz vakancēm Uzņēmumā (turpmāk – Kandidāts), tādā apmērā, kādā Personas dati ir iesniegti.

6.6.2. Dati tiek iegūti tieši no Kandidāta un/vai trešo personu darba sludinājumu vietnēm, aizpildot Kandidāta veidlapu Datu pārziņa mājaslapā vai valsts institūcijās (piemēram, Lietuvas Republikas Sociālās drošības un darba ministrijas pakļautībā esošais Nodarbinātības dienests). Šie dati netiek nodoti trešajām personām.

6.6.3. Kandidātu datus apstrādā ar piekrišanu, kas izteikta to datu iesniegšanā, un nodomu rīkoties pēc Kandidāta pieprasījuma un/vai citām pirmslīguma darbībām (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.d punkta a) un b) apakšpunkts).

6.6.4. Konkrētā amata atlases perioda beigās Uzņēmums dzēš Kandidātu CV un citus datus, ja vien nav saņemta Kandidāta piekrišana viņa Personas datu apstrādei ilgāku laiku, lai varētu piedāvāt darbu vēlāk.

6.7. Videonovērošana.

6.7.1. Lai nodrošinātu savu darbinieku un citu personu mantas, veselības un dzīvības aizsardzību, Uzņēmums liftu telpās un teritorijās, tirdzniecības un noliktavu telpās un teritorijās veic videonovērošanu. Uzņēmums veic videonovērošanu un apstrādā videonovērošanas jomā ienākošo Personu datus (video datus), pamatojoties uz leģitīmām interesēm.

6.7.2. Personas par videonovērošanu tiek informētas ar informatīvu zīmju palīdzību ar videokameras simbolu un datu pārziņa rekvizītiem, kas tiek sniegti pirms ieiešanas novērojamajā zonā un/vai telpās. Videokameru novērošanas jomā neietilpst telpas, kurās Personas sagaida absolūtu Personas datu aizsardzību.

6.7.3. Uzņēmuma videonovērošanas sistēmās netiek izmantotas sejas atpazīšanas un/vai analīzes tehnoloģijas, un videonovērošanas kameru uzņemtie video dati netiek grupēti vai profilēti atbilstoši konkrētam Datu subjektam (Personai).

6.7.4. Videonovērošanas laikā savāktie Personas dati (video dati) tiek glabāti līdz 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām no uzņemšanas dienas.

7. Uzņēmums izmanto sīkdatnes (angliski: cookies) vietnē, Klienta pašapkalpošanās sistēmā, lai atvieglotu to lietošanu un sniegtu Personām konkrētāku un atbilstošāku informāciju. Izmantojot sīkdatnes, Persona tiek identificēta kā apmeklētājs, un saturs tiek pielāgots Personas vajadzībām. Sīkdatņu izmantošana ļauj mums vieglāk izprast personu vajadzības. Iegūtā apmeklējuma statistika ir noderīga mājas lapas efektivitātes noteikšanai un tās uzlabošanai. Vairāk informācijas par sīkdatnēm var atrast šeit.

8. Saskaņā ar konkrētajiem Personas datu apstrādes mērķiem Uzņēmums uzglabā Personas datus saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem.

9. Beidzoties šajā Privātuma politikā noteiktajiem Personas datu apstrādes termiņiem, Personas dati tiek dzēsti, izņemot Privātuma politikā noteiktos izņēmumus.

10. Uzņēmums Personas datus apstrādā atbildīgi, likumīgi, godīgi un caurskatāmi. Nosakot Personas datu apstrādes pasākumus, kā arī datu apstrādes laikā Uzņēmums īsteno atbilstošus datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu apstrādātos personas datus no nejaušas vai prettiesiskas iznīcināšanas, bojāšanas, grozīšanas, nozaudēšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

11. Gadījumā, ja Personas izvēlas paroles, kas ļauj Personām izmantot noteiktas vietnes funkcijas, Personas ir atbildīgas par paroļu konfidencialitāti. Uzņēmums lūdz Personas neatklāt un neizpaust paroles trešajām personām.

12. Personām ir jāveic aktīvi pasākumi, lai nodrošinātu savu Personas datu konfidencialitāti un jādara viss iespējamais, lai aizsargātu paroli un trešās puses nevarētu piekļūt konkrētajai vietnei, nekādā tiešā vai netiešā veidā neizpaust trešajām personām un nodrošināt, ka izmantojot vietni, neviena trešā persona nevarētu izmantot tā datus un/vai Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus citiem mērķiem. Personas ir atbildīgas par jebkādām trešo personu darbībām, ja tās ir izdarītas, izmantojot Personas datus, un visi pienākumi un atbildība, kas izriet no/ saistībā ar šādām trešo personu darbībām, pilnībā jāuzņemas Personām.

13. Ja Uzņēmumam rodas šaubas par Personu sniegto personas datu pareizību, Uzņēmumam ir tiesības apturēt šo Personas datu apstrādi, pārbaudīt un labot šos datus.

14. Neskatoties uz to, ka Uzņēmums pieliek pūles, lai aizsargātu Personas datus, Uzņēmums informē, ka elektroniski pārraidītie dati tiek pārraidīti, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju nodrošinātos sakaru tīklus, tāpēc Uzņēmums nevar garantēt un neatbild par datu drošību un aizsardzību pārraides laikā. Jebkuras datu pārsūtīšanas procedūras tiek veiktas, uzņemoties tikai Personu risku. No datu saņemšanas brīža Uzņēmums piemēro stingru Personas datu aizsardzības kārtību un tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi Personas datiem.

III. Datu sniegšana trešajām personām

15. Personas dati var tikt nodoti apstrādei trešajām personām, kas palīdz pakalpojuma izpildē un administrēšanā. Šādas personas var būt datu bāzu programmatūras nodrošinātāji, datu bāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, mitināšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai biznesa analīzes pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, juridiskie un finanšu konsultanti u.c. konkrēta pasūtījuma izpildei izmantotie partneri (kurjerpakalpojums, maksājumu administrēšanas pakalpojumu sniedzējs u.c.).

16. Personas datus var nodot tiesai, tiesībaizsardzības iestādei vai valsts iestādei likumā noteiktajā apjomā (piemēram, tiesu izpildītājiem, tiesām u.c.).

17. Lai pareizi administrētu Uzņēmuma sociālo tīklu kontus, ja to atļauj likums, Personas dati var tikt nodoti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas šādiem saņēmējiem:

  • LinkedIn Corporation (ASV);
  • Google LLC (ASV) un tā meitasuzņēmumiem;
  • Facebook, Inc. (ASV);
  • Instagram

Ja Personas datu saņēmēju sarakstā ir personas datu saņēmēji, kas ir norādīti valstī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, Personas dati tiks pārsūtīti tikai uz valstīm, kuras Eiropas Komisija ir apstiprinājusi atbilstošam datu aizsardzības līmenim vai tikai valstīm, uz kurām attiecas Vispārīgā datu aizsardzības regulas 46. panta 2. un 3. daļa, 49. panta 1. daļa un ir ieviesti drošības pasākumi, kurus var uzzināt, nosūtot pieprasījumu uz 28. un 29. punktā norādītajiem kontaktiem.

18. Personas datus ar Datu subjekta piekrišanu var nodot arī citām personām, ja šāda piekrišana tiek iegūta konkrētā gadījumā.

19. Apstrādātājam katrā gadījumā sniedz tikai konkrēta pasūtījuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo datu apjomu.

20. Uzņēmuma nodarbinātie datu apstrādātāji var apstrādāt Personas datus tikai saskaņā ar Uzņēmuma norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez Uzņēmuma piekrišanas. Turklāt viņiem ir jānodrošina Personas datu drošība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un rakstiskiem līgumiem ar Uzņēmumu.

21. Ja Uzņēmums izmanto tīmekļa vietnes analīzes pakalpojumu (piemēram, Google Analytics), kas tiek izmantots, lai noteiktu Personu sniegto informāciju vietnē www.agrochema.lt, Uzņēmums var kopīgot personalizētus datus ar trešajām personām, kuras izmanto šo informāciju, lai novērtētu, kā tiek lietota vietne, lai sniegtu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes, interneta un mobilās aplikācijas lietošanu.

22. Datu pārzinis neplāno nodot Personas datus trešajai personai (valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts) vai starptautiskai organizācijai, ja vien tas nav paredzēts šajā Privātuma politikā.

23. Ja Datu pārzinis plāno nodot Personas datus uzņēmumiem vai organizācijām trešajās valstīs, Datu pārzinis nodrošinās normatīvajos aktos noteikto kārtību Personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa nodrošināšanai.

IV. Datu subjekta tiesības

24. Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbībās, ir šādas tiesības:

24.1. zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);

24.2. piekļūt datiem un to apstrādei (piekļuves tiesības);

24.3. pieprasīt nepilnīgu Personas datu labošanu vai pievienošanu atkarībā no Personas datu apstrādes mērķiem (tiesības labot);

24.4. iznīcināt vai apturēt savu datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības tikt “aizmirstam”);

24.5. pieprasīt, lai Datu pārzinis ierobežotu Personas datu apstrādi leģitīmu iemeslu dēļ (tiesības ierobežot);

24.6. pārsūtīt datus (tiesības nodot);

24.7. nepiekrist Personas datu apstrādei, ja šādi dati tiek apstrādāti vai ir paredzēti apstrādei tiešā mārketinga, tostarp profilēšanas, nolūkos, ja tas attiecas uz šādu tiešo mārketingu;

24.8. atsaukt piekrišanu datu apstrādei jebkurā laikā, kad dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu saskaņā ar Privātuma politikas 6.1.5. punktu.

24.9. iesniegt sūdzību Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

24.10. Tiesību izmantošanas pieprasījumi ir jāiesniedz rakstiski Uzņēmumam (tai skaitā elektroniskā formātā), kā arī ir jābūt iespējai identificēt pieprasījuma iesniedzēja un Datu subjekta identitāti. Datu subjekta identitāti nosaka, pamatojoties uz personu apliecinošu dokumentu vai elektroniskiem līdzekļiem, kas ļauj pareizi identificēt Personu. Ja pieprasījumu Datu subjekts nosūta pa pastu vai ar kurjeru, pieprasījumam jāpievieno tiesību aktos noteiktajā kārtībā apliecināta Datu subjekta personu apliecinoša dokumenta kopija. Ja informāciju par Personu pieprasa tās pārstāvis, tas iesniedz pārstāvību apliecinošu dokumentu un Datu subjekta un pārstāvja identitāti apliecinošu dokumentu, ja vien nav citu saprātīgu veidu pārstāvja un Datu subjekta identificēšanai.

V. Trešo personu informācija Uzņēmuma mājaslapā

25. Uzņēmuma mājaslapā var būt saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju (turpmāk – trešās personas) mājaslapām. Lūdzam ņemt vērā, ka Uzņēmums neietekmē trešo pušu tīmekļa vietnes un tāpēc nav atbildīgs par to vietņu saturu vai izmantotajām privātuma politikām. Tāpēc, ja noklikšķināt uz saites no Uzņēmuma tīmekļa vietnes uz citām tīmekļa vietnēm, jums atsevišķi jāiepazīstās ar to privātuma politiku.

VI. Citi nosacījumi

26. Datu pārzinim – Uzņēmumam ir tiesības veikt izmaiņas/papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot tās Uzņēmuma (Datu pārziņa) mājaslapā.

27. Šī Privātuma politika un tās turpmākie grozījumi/papildinājumi tiek piemēroti no to publicēšanas dienas Uzņēmuma tīmekļa vietnē.

28. Atsevišķus jautājumus, komentārus un pieprasījumus saistībā ar Privātuma politiku sūtīt uz e-pasta adresi agrochema@agrochema.lv.

29. Uzņēmuma kontaktinformācija: Iecavas pagasts, Bauskas novads LV-3913, tālr. +371 630 30717, e-pasts: agrochema@agrochema.lv.